Geotèrmia

Energia inesgotable que provè del subsól, sempre disponible.

A CenCat som especialistes en aplicar sistemes de generació de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària (ACS) de molt alta eficiència per a la climatització de recintes i habitatges uni i plurifamiliars.

COM FUNCIONA?

El sol és el principal responsable de la recàrrega continua d’energia del terreny, garantint unes condicions de treball inmillorables (les més eficients) per la bomba de calor geotèrmica.

Un sistema geotèrmic no necessita cap altre sistema convencional de suport: substitueix al 100% una caldera de gas o gasoli.

L'estalvi respecte altres sistemes

Comparant tarifes vigents de gasoli, gas canalitzat i electricitat, l’estalvi de la geotermia respecte gasoli és d’un 40%, i respecte el gas del 25%.

Si es contracta tarifa elèctrica amb discrimicació horària (l’antiga tarifa nocturna) i amb una gestió de la demanda acurada, els estalvis combinats poden assolir un 60% i un 40% respectivament.

La bomba de calor geotèrmica

La bomba de calor geotèrmica consumeix una petita fracció d’electricitat per fer la feina però amb un cost final d’aquesta electricitat consumida el més reduït enfront a d’altres sistemes.

Bomba Calor geotèrmica Inverter de alta potencia: 12-40, 15-70 i 25-100kW

Bomba Calor geotèrmica Inverter gama domèstica 1-9, 3-12 i 5-22kW

Bomba Calor geotèrmica Inverter Compacta (inclou acumulador ACS 165 litres) gama domèstica 1-9, 3-12 i 5-22kW.

I les onades de calor?

La bomba de calor geotèrmica no s’aturarà mai per una onada de calor, atès que el terreny és molt estable enfront a les oscilacions térmiques ambientals.

Les perforacions geotèrmiques

L’energia del terreny la capten unes perforacions verticals que gràcies a una bomba de calor geotèrmica permetrà utilitzar-la en forma de calefacció, refrigeració i ACS, tot en una única màquina.

I el canvi climàtic?

Al final, es tracta de calefactar o refrigerar amb el menor impacte possible al medi. Resulta que l’emisió de CO2 ( per la producció d’electricitat), comptant la quantitat equivalent d’electricitat necessaària per fer la mateixa feina, és molt menor en un sistema geotèrmic en comparació a gasoli o gas.

I autoproduir-nos la calefacció /refrigeració /ACS?

I si resultés que aquesta electricitat necessària per la bomba de calor geotèrmica ens la podem autoproduir amb un sistema d’autocosum fotovoltaic? Tenim així un sistema neutral respectuós amb el nostre entorn. De fet, no nu2019hi ha cap du2019altre, ni tant eficient.

FAQs

Sabem que tens preguntes, esperem que hi trobis les respostes​

General

Un frigorífic és una bomba de calor, només que sempre produeix fred, i per obtenir-ho té un consum elèctric. Tècnicament, la bomba de calor és reversible, per tant pot produir calefacció i aigua calenta sanitària (ACS), i també refrigeració. Una bomba de calor no produeix energia, sinó que la mou / transfereix d’un exterior a un interior (i viceversa).

SÍ, transfereix l’energia del terreny (gràcies a unes perforacions verticals) a l’habitatge / edifici / nau en forma de calefacció, ACS i refrigeració. Per a aquesta tasca, té un consum elèctric. No obstant això el cost d’aquest consum elèctric és inferior a l’equivalent de gas o gasoil … i molt més net des del punt de vista mediambiental.

SÍ, de fet és la tecnologia de producció de calefacció, refrigeració i ACS amb millor qualificació renovable: l’energia emprada per climatitzar és l’energia solar inesgotable i neta irradiada sobre el terreny aprofitada i transferida per la bomba de calor a l’habitatge o edifici.

Estarem d’acord que cremar carbó, gas, gasoil o combustible nuclear NO és res renovable. Mentre hi hagi centrals elèctriques que per produir electricitat cremin combustibles, encara que sigui de manera molt més eficient i controlada que cremar-los a casa, segueix sent no renovable: No obstant això la geotèrmia, i genèricament la bomba de calor, permet donar aquest salt ja que el seu consum és només elèctric, segur i sense cap tipus de residu, al menys en el punt de consum.

Electrificant l’habitatge. Que tots els consums de l’habitatge siguin elèctrics. Que el consum més important de l’habitatge (calefacció, ACS i refrigeració) ho sigui amb geotèrmia integrada amb un sistema d’autoproducció d’autoconsum FV. Així SÍ: la font d’energia és renovable i l’energia usada per usar-la és autoproduïda i també renovable. Conclusió: 100% renovable… de veritat.

Un sistema basat en bomba de calor geotèrmica no requereix de suport d’una altra tecnologia. Això no impedeix que s’hagi d’analitzar la distribució de les càrregues de calefacció a l’hivern i de refrigeració a l’estiu i determinar si te sentit econòmic complementar-se amb altres tecnologies. Exemple: Les necessitats de calefacció i ACS de tot el període tardor-hivern-primavera estan cobertes amb geotèrmia. No obstant això les necessitats d’estiu sorgeixen puntes de demanda que resulten superiors a la que es pot obtenir d’aquest sistema geotèrmic validat per a la resta de l’any. Solució 1: va dimensionar el sistema geotèrmic més grade per arribar a satisfer aquest 100% a l’estiu. Solució 2: NO augment el dimensionat de sistema geotermico, sinó que el suport amb un sistema aerotérmico per satisfer aquestes puntes d’estiu. El resultat és que la inversió 2 serà menor que 1, amb els mateixos resultats de satisfacció..

Cap, llevat que siguin instal·lacions FV molt grans on l’objectiu és la venda d’energia a xarxa. Tot i així, tota instal·lació d’autoconsum FV SENSE injecció a xarxa, NO estarà subjecta a cap tipus de peatge.

El denominat autoconsum FV (fotovoltaic) és connectat a la xarxa: l’usuari és capaç d’autoproducirse energia i sap que disposa de xarxa quan la requereixi. L’anomenada fotovoltaica aïllada és aquella que NO es connecta a la xarxa, sigui perquè no es disposa d’ella o perquè es renuncia completament a ella, on requereix no només dels elements de generació (mòduls fotovoltaics o eòlica + electrònica i generador electrogen, habitualment) sinó els d’acumulació (bateries), obligatòriament.

Podem escollir: Injecció zero (amb els dispositius ‘antivertido’ homologats), no té límit de potència d’instal·lació fotovoltaïca. O bé, la normativa ens permet vendre els excedents a la xarxa. Hi ha 2 modalitats: AMB compensació i SENSE compensació. AMB compensació està restringit instal·lacions amb suma de potència FV fins 100kW, sigui per xarxa proxima interior o xarxa proxima a través de la xarxa. Per a la resta, SENSE compensació, és a dir, es ven l’energia a la xarxa amb les obligacions fiscals que comporta. Per a ús residencial habitualment convindrà AMB compensació. En ús comerccial/industrial: cas a cas.

Economia Geotermia

Els estalvis dependràn de lo exigent que sigui la zona climàtica on resideix l’edifici / habitatge a climatitzar. El cost d’obtenció d’1 kWh tèrmic d’origen geotèrmic és un 50% menor que el de gasoil i un 25-30% menor que el de gas, i com més gran exigència energètica, major estalvi. En zones climàtiques més moderades, tot i seguir sent el kWh tèrmic més barat, al no haver-hi tant consum, té menys impacte en l’estalvi acumulat. Dit d’una altra manera: com més freda o més calorosa sigui la zona climàtica, més estalvi proporcionarà un sistema geotèrmic.

El sistema geotèrmic es basa en el concepte que l’oscil·lació tèrmica del terreny és molt menor que la de l’aire, no només durant el dia, sinó òbviament també durant tot l’any. La bomba de calor és sensible a la temperatura de la font energètica de la qual extreu o dissipa l’energia (terreny en un sistema geotèrmic, o aire en un sistema aerotèrmic). Per lògica doncs, aquelles zones climàtiques on hi ha més oscil·lació tèrmica, millor es justifica l’ús d’un sistema geotèrmic. Per contra, en zones on la oscilació tèrmica sigui menor, l’aerotèrmia retallarà diferències gràcies a la menor inversió inicial. Es té tendència a pensar en calefacció, i que l’evolució del clima ens porta a una atenuació dels hiverns, amb el que podria pensar-se que guanya terreny la aerotermia. No obstant això, aquesta tendència climàtica ens està portant a l’estiu a onades de calor més intenses i més duradores, amb el que en realitat, el sistema geotèrmic mai deixaria de funcionar, quan els aerotèrmics poden ja estar aprop fora de rang de temperatures de treball.

el que fa a l’habitatge / edifici, un sistema geotèrmic només requereix d’una maquinària interior (en garatge, o fins i tot dins habitatge). Un sistema aerotermic requereix d’una unitat exterior, amb uns ventiladors, exposada a la intempèrie i segons on, exposades al vandalisme. Aquests ventiladors a més provoquen soroll i corrents d’aire molestes que a l’hivern són molt fredes ia l’estiu molt calents. Un sistema aerotèrmic adientment mantingut, requerirà la neteja anual de les aletes exteriors. Cap d’aquests inconvenients / limitacions es trobaran en un sistema geotèrmic.

Si una zona climàtica habilita l’ús de geotèrmia i aerotèrmia, per les seves temperatures poc extremes, amb un diferencial de consum anual petit (fins a un 15%) queda justificada la inversió de aerotèrmia enfront de geotèrmia pel menor cost que suposa. Hem d’insistir en el concepte de zona climàtica adequada. Llegir ‘Geotèrmia, en quines zones climàtiques és millor que aerotermia?’

Tècnics Geotermia

També pot funcionar en embassaments d’aigua amb suficient volum on pugui submergir un bescanviador plàstic, amb pou a capa freàtica on pugui extreure una quantitat d’aigua (sempre amb reintroducció posterior) que no afecti el funcionament d’aquest freàtic, o fins i tot amb esteses de tub d’intercanvi horitzontal soterrats a tot just 2-3m, això sí ocupant una superfície de terreny important. No obstant això, el sistema que suposa una garantia de funcionament (ben dimensionat), amb altes prestacions tant en calefacció com refrigeració, i que no hipoteca terreny usat, són amb diferència: les perforacions verticals.

En una nova construcció, poden usar-se els pilots, fonaments o murs pantalla amb intercanviadors geotèrmics embeguts en el moment de formigonat de el nou edifici / habitatge: és un recurs a utilitzar sempre que estiguem davant nova construcció, si bé la seva aportació a la totalitat de la necessitat energètica no serà molt elevada, a igualtat de superfície d’intercanvi, suposa una reducció del 40% del cost equivalent comparat a una perforació vertical.

Nosaltres ens encarreguem de dissenyar, dimensionar, pressupostar i incloure tots els treballs i materials involucrats.

L’únic impediment per a la geotèrmia és no disposar de terreny. És evident que en nou habitatge on es realitzaran moviments de terres, poca afectació té l’actuació addicional de perforació geotèrmica, i les rases addicionals des de la perforació a l’habitatge. En una casa existent, hem de ser clars en que per a la realització de les perforacions entrarà una màquina que trepitjarà, i que el material objecte de la perforació tot i intentar-se derivar a uns contenidors, la superfície involucrada en el trànsit de maquina i rodalies de la perforació s’hagin de tenir que rehabilitar.